Community เป็นตัวแทนของชุมชน  คนในพื้นที่ต่างๆ  โดยที่มีความเหมือนและความหลากหลาย  Hive เป็นตัวแทนของการรวมกลุ่ม

Community Hive จึงเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของชุมชน  คนในพื้นที่ต่างๆ  ของคนทุกระดับ  ในพื้นที่โครงการที่เปิดกว้าง
ที่สามารถทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย  โดยคำนึงถึงพื้นฐานของคนในชุมชนเป็นหลัก  เพื่อสร้างโอกาสมูลค่าในด้านต่างๆกันออกไป

โครงการ Community Hive ถูกพัฒนาขึ้นที่แรกในชุมชนนางเลิ้ง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และสถานที่ตั้งของทางราชการต่างๆ

ขับเคลื่อนชุมชน

เนื่องจาก “นางเลิ้ง” เป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญในอดีต ทำให้ชุมชนนางเลิ้ง เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ชุมชนนางเลิ้ง

“ราชตฤณมัยสมาคม” หรือ “สนามม้านางเลิ้ง” ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2459 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เนื่องจากทรงโปรดกีฬาม้าแข่ง และทรงเห็นว่ากีฬาม้าแข่งควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นกีฬาของชาติ ดังเช่นนานาอารยประเทศ จึงพระราชทานที่ดิน “นาง เลิ้ง” จัดสร้างสนามม้าไทย เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาสายพันธุ์ม้าแข่งและเป็นสนามแข่งม้า

ตึกขาว สนามม้านางเลิ้ง

Concept Design


Development

Relaxation

Social Connection

Economy