logo_พัฒนาชาติ

พัฒนาชาติ : พัฒนาและส่งเสริมชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม สินค้าและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยเทคโนโลยี และผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Firm Foundation

Connection


Development

Value

Community Hive & Yenjai

Community Hive : เป็นการรวมกันของชุมชน จัดโครงการที่เปิดกว้าง ทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสมูลค่าในด้านต่างๆ

 

Yenjai : พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน สู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม