About

พัฒนาชาติ(วิสาหกิจเพื่อสังคม)

มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนด้วยเทคโนโลยีผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมของเรา

[ ชุมชนนางเลิ้ง ]

HIGHLIGHT